Verkoopsvoorwaarden

Specifieke verkoops- en leveringsvoorwaarden

Catalogus en documentatie

De gegevens en prijzen hernomen in deze catalogus zijn louter informatief en verbinden in geen geval de firma Aubia. Aanpassingen of wijzigingen zijn dus perfect mogelijk op elk moment.

Leveringsvoorwaarden

Al onze leveringen worden franco uitgevoerd in Benelux vanaf € 900 netto en € 1 500 voor Frankrijk en Duitsland. Deze bedragen zijn ook geldig voor leveringen met onze dienst. PE buizen van meer dan 40 mm en PVC buizen kunnen niet geleverd worden en moeten worden opgehaald.

Gelieve bij ontvangst, de goederen te controleren in het bijzijn van de transporteur. Eventuele opmerkingen betreffende ontbrekende colli’s of beschadigd materiaal moeten aan de transporteur worden medegedeeld. Zoniet kunnen we bovenvermelde opmerkingen niet aanvaarden.

Er worden geen goederen afgezet zonder aftekening voor ontvangst. Gelieve ons bij afwezigheid een ander leveradres door te geven (bv : buur…). Kosten voor herlevering in geval bij afwezigheid zullen aangerekend worden.

Alle bestellingen onder de € 60 netto worden verhoogd met € 7 administratie kosten.

Verzendkosten / Gewicht België

Nederland & Luxemburg

Frankrijk & Duitsland

0 tot 5 kg € 20 € 22 € 30
0 tot 50 kg zonder palet € 25 € 30 € 50
+50 kg of palet € 40 € 45 € 80

Bestellingen

Alle bestellingen moeten schriftelijk verstuurd worden of bevestigd per fax +32 (0)68 55 13 38 of per e-mail naar "sales@aubia.be". Gelieve bij bestelling de correcte referenties van de gewenste artikels te vermelden. Zonder tegenbericht of andere duidelijke instructies worden alle bestellingen onmiddelijk na receptie behandeld en verstuurd. 

Alle express zendingen zijn te organiseren door de klant met een meerprijs van € 7 wegens administratie kosten.

Vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om te leveren en goederen op te halen.

Termijn

Voor hydrofoorgroepen en onderwaterpompen is één dag voor de montage vereist.

Bestellingen zonder montage worden normaal gezien de dag zelf verstuurd indien de bestelling vóór 12 u 's middags toekomt, werkdruk of het hoogseizoen kan deze termijn verlengen. Pompen die moeten gemonteerd worden zoals hydrophoorgroepen, voorgemonteerde pompen, onderwaterpompen... kunnen enkel de dag na de bestelling verzonden worden.

Deze termijnen kunnen enkel nageleefd worden indien het materiaal voorradig is en ondertussen niet werd verkocht. Voor materiaal op bestelling, gelieve contact op te nemen met onze firma voor de levertijd.

Geen enkele vertraging in de levering (uitgezonderd in geval van schriftelijk akkoord), geeft recht op vergoeding, boeten, weigering van materiaal, of aankoop voor onze rekening.

Dienst na verkoop

Aanvraag bestek zonder rapport

Elk bestek aanvraag zonder rapport wordt gefaktureerd aan € 20 en dit voor eender welke beslissing over de herstelling. Deze kosten dekken AL de arbeidskosten voor het demonteren van het materiaal, berekenen en het maken van het bestek. Elk bestek zonder rapport is bedoelt voor het bepalen van het bedrag van de herstelling. Alleen bestek aanvragen die samen met de officiële documenten "AUBIA" worden vergezeld worden  behandelt. Indien er geen reactie of weigering van de herstelling binnen de 14 dagen is, zal de bestek aanvraag automatisch worden gefactureerd en het materiaal worden vernietigd.

Aanvraag bestek met rapport

Aanvragen van een uitgebreid en gedetailleerd bestek worden gefactureerd aan € 40 en dit voor eender welke beslissing over de herstelling. Dit bedrag dekt AL het openen van de pomp en de analyse van de defecte onderdelen, het opmaken van het bestek en het rapport. Het rapport geeft een aanwijzing over de oorzaak van de storing afhankelijk van de beschikbare of toegelichte elementen. Alleen bestek aanvragen die samen met de officiële documenten "AUBIA" worden vergezeld worden  behandeld. Indien er geen reactie of weigering van de herstelling binnen de 14 dagen is, zal de bestek aanvraag automatisch worden gefactureerd en het materiaal worden vernietigd. Alle retours zonder compleet ingevulde officiële documenten "AUBIA" worden niet herstelt en worden vernietigd na 14 dagen.

Herstelling

Herstellingen worden gefactureerd aan 60 €/u, verhoogd met de prijs van de wisselstukken, test van de pomp (€ 10 -7,5kW en € 15 +7,5 kW) en eventuele verplaatsingskosten:

€ 60 < 25 km
€ 90 < 50 km
€ 125 < 100 km
€ 125 > 100 km
€ 220 Voor Nederland en Luxemburg

Verzendkosten zijn ten laste van de klant. Elke interventie aanvraag moet schriftelijk bevestigd worden met een specifieke «AUBIA» ingevulde en ondertekende bestelbon die beschikbaar is op onze site. Interventies en controles door onze commercieel-technisch vertegenwoordigers worden alsook gefactureerd. U heeft 6 maand garantie op vervangen wisselstukken waar een fabricage fout wordt vastgesteld.

Ongebruikt teruggestuurd materiaal

Wij aanvaarden het terugzenden van nieuw materiaal binnen de 6 maanden in zijn originele verpakking met een minwaarde van 10% op voorwaarde dat het materiaal niet werd gebruikt, noch werd beschadigd. Verzendkosten zijn ten laste van de klant. Materiaal op bestelling wordt niet teruggenomen. 

Waarborg

Het defecte materiaal die een fabricagefout vertoont in garantieperiode wordt hersteld in ons atelier. «Aubia» hoeft het defecte materiaal niet te vervangen door nieuw materiaal. Verzendkosten zijn ten laste van de klant. Eventuele vervanging onder garantie (zie verkoopsvoorwaarden) wordt uitgevoerd na controle en goedkeuring garantie door de leverancier of onze technische dienst. Normale of vervroegde slijtage te wijten aan de kwaliteit van het water of als gevolg van problemen op de installatie valt niet onder garantie. De garantie vervalt indien het materiaal werd aangepast, geopend of werd gedemonteerd door de klant of door een derde persoon.

Verkoopsvoorwaarden

1. Verzending

Alle materiaal reist op verantwoordelijkheid van de koper, zelfs wanneer de levering franco geschiedt, franco station, FOB of CIF. Onze leveringen zijn aanvaard of aangenomen als aanvaard, voor de verzending uit onze fabrieken of magazijnen.

2. Waarborg

Al ons materiaal is gewaarborgd gedurende twee jaar op fabricagefouten. Bij pompen bestemd voor professioneel, commercieel of industrieel gebruik beperkt de garantie zich tot één jaar. Onze enige verantwoordelijkheid daarin bepaalt zich bij het kosteloos verwisselen van de defecte stukken, voor zover het materiaal ons franco wordt teruggestuurd binnen de twee jaar, geldend van de datum van levering. De verwisselende stukken behoren ons toe.

Deze waarborg wordt ongeldig indien de koper ons materiaal herstelt of wijzigt, in geval van een non conforme installatie of beschadigd materiaal die veroorzaakt werd door een slechte werking. De waarborg is niet geldig bij normale slijtage, beschadiging door een gebrekkige installatie of door sterk vervuild of agressief water. Onderdelen gevoelig voor slijtage (kogellagers, flensdichtingen, mechanische dichtingen, condosatoren…) vallen niet onder garantie. Defect materiaal (volledig /niet gedemonteerd) word teruggestuurd op kosten van de klant. Eventuele garantie wordt enkel goedgekeurd door onze technicus in ons magazijn.

3. Verantwoordelijkheid

In ieder geval of onder gelijk welke omstandigheden weigeren we elke verantwoordelijkheid betreffende gevolgen, vergoedingen en intresten, evenals kosten van plaatsing, afbreken, of alle andere kosten, voortkomende van materiaal door ons geleverd.

4. Betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar te Ath. Facturen welke niet betaald werden op de vervaldag, zullen onmiddellijk met vol recht en zonder voorafgaande verwittiging vermeerdert worden met een intrest van 1,5 % per maand. In geval dit bedrag niet wordt betaald op de vervaldag,zal dit tevens verhoogd worden met 15 % ten titel van boete, met een minimum van 80 €, intresten en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze vergoeding vervalt enkel wanneer wij u ons schriftelijk akkoord hebben gegeven. Wij hebben het recht u op elk moment contante betaling te eisen bij levering van de goederen. 

5. Levertijd

Geen enkele vertraging in de levering (uitgezonderd in geval van ons bijzonder schriftelijk akkoord), geeft recht op vergoeding, boeten, weigering van materiaal, of aankoop voor onze rekening.

6. Algemeen

De kosten van licentie, wettiging van de facturen, zegels of effecten, overdrachttaksen, belastingen, zijn altijd ten laste van de koper aan de koers geldig op de datum van levering. Onze gezegelde facturen worden normaal verstuurd met gewone post op verantwoordelijkheid van de koper. Op bijzondere aanvraag van de koper, sturen wij deze per aangetekende post, kosten ten zijne laste.

Wij weigeren formeel alle aankoopvoorwaarden zich bevindend op brieven, bestelbons, of andere documenten van onze klanten. Enkel en alleen onze voorwaarden zijn geldig, met uitzondering wanneer wij hiervoor een ander schriftelijk akkoord geven. Het feit van het geven van bestelling is het onvoorwaardelijk aannemen van onze voorwaarden.

Het geleverd materiaal blijft onze volledige eigendom tot op het ogenblik dat alle schulden betaald zijn welke de koper ons moet betalen op de datum van de levering, zelfs wanneer ons materiaal deel uitmaakt of aangebouwd is aan ander materiaal.

Alle eventuele betwistingen voorspruitend uit de uitvoering van deze verkopen, zijn uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Doornik